KTO CHĘTNY NA MEDIATORA?

Mediacja jest alternatywnym w stosunku do sądu sposobem rozwiązywania konfliktów. Jest to dobrowolna i poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.

           Wykorzystanie mediacji jako metody rozwiązania sporu jest możliwe we wszystkich sprawach, w których zgodnie z prawem dopuszczalne jest zawarcie ugody. Przedmiotem uzgodnień mogą być m.in. sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe jak również konflikty w biznesie dotyczące spraw finansowych, czy warunków wykonania kontaktu oraz wiele innych spraw.

          Przy tak szerokim spektrum spraw praca mediatora jest ciekawa, dająca szerokie możliwości rozwoju. Mediator w swojej pracy styka się z problemami rodzinnymi, biznesowymi, czy z zakresu prawa karnego. Każda sprawa wymaga od mediatora zaangażowania polegającego na poznaniu specyfiki problemu, podstawy prawnej danego zagadnienia. Mediacja skłania również mediatora do poznania podstaw psychologii konfliktu, relacji międzyludzkich itp. dzięki takim wymaganiom każda prowadzone przez mediatora sprawa przyczynia się do rozwoju osobistego mediatora, jak również do poszerzenia wiedzy i zdobycia kolejnego ciekawego doświadczenia.

          Wprowadzone w 2015 roku zmiany w przepisach regulujących mediację w Polsce usprawniły system pod względem proceduralnym i organizacyjnym, zachęcając tym samym do prób polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu lub w toku procesu, z drugiej natomiast zapewniających odpowiednią jakość usług mediacyjnych. Celem tych zmian jest skrócenie i usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenie kosztów postępowania. Mediacja jest nie tylko szybsza i tańsza. Jest także przyjazna dla skonfliktowanych stron, zapewnia odformalizowanie procedury, poufność oraz możliwość wypracowania rozwiązań uwzględniających przyszłe relacje.

          Mediacja staje się coraz bardzie powszechna i chętnie wykorzystywana zarówno przez strony postępowania, jak i przez sędziów. Skutkiem tego jest zwiększona liczba spraw kierowanych do postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych jak i z zakresu prawa pracy.

          W świetle zmian w przepisach dotyczących mediacji cywilnych jak i karnych, które spowodowały zintensyfikowanie wykorzystania narzędzia rozwiązywania sporów jakim jest mediacja, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej pragnie zaprosić wszystkie chętne osoby do zdobycia umiejętności mediatora w trakcie profesjonalnego szkolenia. Kurs ten będzie prowadzony przez prawników, psychologów i mediatorów, co daje gwarancję zdobycia szerokiego zakresu wiedzy z zakresu podstaw prawa i psychologii, a także nabycia praktycznych umiejętności mediacyjnych. Zakres tematyczny tego szkolenia całkowicie wyczerpuje wymagania stawiane przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków jakie ma spełniać mediator. Ukończenie kursu na mediatora da szansę osobie zainteresowanej do podjęcia pracy mediatora.

          Kurs będzie realizowany w systemie weekendowym stacjonarnie lub – jeżeli pojawi się taka konieczność – w systemie online. Obejmuje on 70 godzin dydaktycznych. Koszt kursu 1.250,00 zł. od osoby. Rozpoczęcie kursu zaplanowane jest na wrzesień 2023 r.

          Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 sierpnia 2023 r. na adres esas_1@wp.pl lub pod nr tel 55/6424425, 502240349.

ZARZĄD ECMiAS


											

Brak możliwości komentowania.