Nieletnich

Szkolenia z mediacji nieletnich

Specjalistyczne-uzupełniające szkolenie dla mediatorów w sprawach nieletnich.

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które ukończyły 50 godzinne szkolenie podstawowe z mediacji w sprawach karnych i nieletnich, a chcących rozwijać swoja karierę mediacyjną.

Celem 30 godzinnego szkolenia jest zdobycie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej gwarantuje wszystkim osobom, które spełniają kryteria prawne dotyczące mediatorów a także pozytywnie ukończyły szkolenie i uzyskały rekomendację do członkostwa w ECM i AS wpis na prowadzoną przez Stowarzyszenie listę stałych mediatorów –specjalistów, zgodnie z ukończonym szkoleniem.

Ukończenie szkolenia uprawnia do złożenia informacji do Prezesa Sądu Okręgowego o uzupełnieniu kwalifikacji i uzyskaniu uprawnień specjalisty mediatora w zakresie prowadzenia mediacji z nieletnimi.

Program szkolenia:
I. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między pokrzywdzonym a sprawcą czynu zabronionego:

 

 • Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji w postępowaniu karnym,
 • Prawa i obowiązki mediatora,
 • Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów,
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego,
 • Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości,
 • Prowadzenie dokumentacji,
 • Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.


II. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
 • Różne modele mediacji pokrzywdzony – sprawca,
 • Wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).
 • Techniki motywacji stron do udziału w mediacji.
 • Techniki komunikacyjne w pracy z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz jego opiekunem prawnym.


III. Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:

 • Doskonalenia umiejętności prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację,
 • Dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją,
 • Prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych).
 • Komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań),
 • Pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody.

 

Szkolenie realizowane jest poprzez metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.

 

Brak możliwości komentowania.