Osiągnięcia

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej skupia w swoich szeregach mediatorów oraz osoby zainteresowane realizacją celów statutowych. W pracach Centrum bierze udział wielu wolontariuszy, również ze środowisk prawnych, policyjnych, psychologicznych.

Członkowie Centrum realizowali szereg ważnych i pożytecznych przedsięwzięć dla społeczeństwa, osób prywatnych do których przede wszystkim należy zaliczyć:

1. Cykl szkoleń z zakresu mediacji z ukierunkowaniem na mediację w sprawach karnych, cywilnych i nieletnich, organizowanych w porozumieniu z Prezesem Sądu Okręgowego w Elblągu, przy uczestnictwie w charakterze wykładowców i trenerów sędziów, prokuratorów, terapeutów i psychologów Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego w Elblągu oraz Policyjnej Izby Dziecka.
2. Darmowe poradnictwo prawno – obywatelskie funkcjonujące w strukturach Centrum od września 2004 r., we współpracy z Kancelarią Adwokacką Mec. Pawła Dowgwiłłowicza.
3. Rzecznictwo obywateli przed organami administracji publicznej oraz organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 7 – 13 lat z rodzin zagrożonych marginalizacją.
5. Utworzenie punktu do prowadzeni mediacji, również w sprawach zlecanych mediatorom przez sądy i prokuratury,
6. Cykliczne szkolenia Stałych Mediatorów Elbląskiego Centrum Mediacji pogłębiających wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.
7. Staż dla Rosjanina z organizacji partnerskiej w Kaliningradzie w ramach dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
8. Staż mediacyjny dla uczącej się Polki mediacji we Włoszech,
9. Udział partnerski w realizacji programu wydawania żywności dla najuboższej ludności UE z „Warmińsko – Mazurskiego Banku Żywności”,
10. Realizacja partnerska projektu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) pt. „Mediacja dobra na wszystko” ze Stowarzyszeniem Antymiobbingowym w Gdańsku – cykl szkoleń z zakresu mediacji dla pedagogów, psychologów, prawników, pracowników społecznych,
11. „Elbląska Szkoła Mediacji” – cykl szkoleń dla pedagogów, psychologów, prawników, pracowników społecznych z Kaliningradu – program dotowany przez „Fundację Edukacja dla Demokracji” w ramach programu „Przemiany w Regionie – RITA”,
12. Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych ze środków Urzędu Miasta w Elblągu w ramach Konsorcjum z Elbląskim Stowarzyszeniem Amazonek; Stowarzyszeniem Elbląg-Europa Komendą Hufca ZHP.
13. Zorganizowanie w kwietniu 2008r. konferencji pt. „Mediacja w biznesie – nowoczesną metodą rozwiązywania sporów gospodarczych” dla przedsiębiorców państwowych i prywatnych działających na terenie powiatu elbląskiego.
14. Pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć praktycznych i konferencji we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Wyrównywania Szans Młodzieży w Pasłęku na temat: „Mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym i wiejskim” /czerwiec 2008r./.
15. Obecnie ważnym przedsięwzięciem sponsorowanym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Edukacja Prawna realizowanym przez członków Centrum jest realizacja projektu propagującego mediację wśród sądów pt. ” A może mediacja Wysoki Sądzie?
16. Obecnie realizowanym prze ECMiAS przedsięwzięciem jest projekt „Kampania praw konsumenta – informujemy, radzimy, reprezentujemy”. Projekt ten jest współrealizowany przez Inspekcję Handlową Delegatura w Olsztynie Oddział w Elblągu oraz przez Urząd Gminy Elbląg.Dzięki prowadzeniu niezbędnej w regionie działalności mediacyjnej, poradnictwu prawnemu Centrum zyskało uznanie i przychylność władz samorządowych Elbląga.

Brak możliwości komentowania.