Karne

Szkolenia z mediacji karnych

Specjalistyczne-uzupełniające szkolenie dla mediatorów w sprawach karnych.

 

Szkolenie adresowane jest do osób, które ukończyły 50 godzinne szkolenie podsta-wowe z mediacji w sprawach karnych i nieletnich, a chcących rozwijać swoją karierę mediacyjną.

Celem 30 godzinnego szkolenia jest zdobycie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej gwarantuje wszystkim osobom, które spełniają kryteria prawne dotyczące mediatorów a także pozytywnie ukończyły szkolenie i uzyskały rekomendację do członkostwa w ECMiAS wpis na prowadzoną przez Stowarzyszenie listę stałych mediatorów – specjalistów, zgodnie z ukończonym szkoleniem.

Ukończenie szkolenia uprawnia do złożenia informacji, do Prezesa Sądu Okręgowego o uzupełnieniu kwalifikacji i uzyskaniu uprawnień specjalisty mediatora w zakresie prowadzenia mediacji karnych.

Program szkolenia:
I. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między pokrzywdzonym a sprawcą czynu zabronionego:

 

 • Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach karnych,
 • Szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego,
 • Prawa i obowiązki mediatora,
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego,
 • Procesowe skutki ugody mediacyjnej.


II. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów,
 • Różne modele mediacji pokrzywdzony – sprawca,
 • Wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).
 • Techniki motywacji stron do udziału w mediacji.


III. Etyka zawodu mediatora.

IV. Znaczenie mediacji.

 • Dla pokrzywdzonego,
 • Dla sprawcy przestępstwa,
 • Dla społeczeństwa i wymiaru sprawiedliwości.


V. Trening umiejętności mediacyjnych (w tym warsztaty ze sporządzania dokumentacji z procesu mediacji).

 

Szkolenie realizowane jest poprzez metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.

 

Brak możliwości komentowania.