Przemoc w Rodzicie a Mediacja

Rozwiązanie konfliktu rodzinnego, może polegać w drodze mediacji na wypracowaniu i podjęciu wspólnej decyzji, umożliwiającej realizację interesów na akceptowanym przez wszystkie strony poziomie. Rozwiązując konflikt w mediacji członkowie rodziny przyczyniają się do jego wygaśnięcia, tym samym zapobiegając jego eskalacji w przyszłości. Mediacja daje członkom rodziny poczucie „autorstwa” wypracowanego porozumienia, zwiększając tym samym ich zaangażowanie w realizację poszczególnych ustaleń.

Z uwagi na złożoność oraz indywidualność problemów rodzinnych, ogromne znaczenie odgrywa współpraca między specjalistami z poszczególnych dziedzin życia, którzy pomagając danej rodzinie działali do tej pory niezależnie. Możliwość konsultacji i wglądu w całość pomocy, z jakiej dana rodzina korzysta, umożliwiłoby przyspieszenie rozwiązania problemu przemocy w rodzinie i uaktywniania jej członków w samodzielnym radzeniu sobie z problemami. Dlatego też wskazane byłoby stworzenie zespołów interdyscyplinarnych, składających się z przedstawicieli takich profesji, jak: psycholog, mediator, pracownik socjalny, terapeuta, pedagog, policjant, sędzia rodzinny i inni specjaliści, niezbędni w pracy nad problemem przemocy w konkretnej rodzinie.

Cel, jakim jest aktywowanie rodziny w samodzielnym podejściu do własnego problemu, będzie możliwy do osiągnięcia, gdy poszczególni specjaliści jednakowo dostrzegą różnicę między samodzielnym rozwiązywaniem problemu przez rodzinę, a jego odgórnym rozstrzyganiem. Takie rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie wymaga poświęcenia czasu i energii, ale daje trwałe i wartościowe społecznie efekty.

Procedury rozstrzygające spór cechują się władczymi kompetencjami osób trzecich i instytucji (sędzia, arbiter). Decyzję za członków konkretnej rodziny podejmują osoby, których konflikt w ogóle nie dotyczy. Jednocześnie, rodzina dotknięta kryzysem, delegując odpowiedzialność za rozstrzygnięcie, jak i jego efekty na osobę trzecią czy instytucję, czuje się zwolniona z własnej odpowiedzialności za podejmowanie decyzji oraz z obowiązku ponoszenia konsekwencji rozstrzygnięcia. W efekcie konflikt rodzinny nie tylko nie wygasa lecz dochodzi do jego dalszej eskalacji.

Rozsądne korzystanie z procedury mediacyjnej daje zatem szansę rodzinie na dokonanie zmian w sposobie myślenia o konflikcie i przemocy oraz umożliwia samodzielne podjęcie działań zapobiegających przemocy lub ułatwiających wyjście z już istniejącego kryzysu.

na podstawie artykułu Doroty Fedorowskiej pt „Przemoc i uzależnienia w rodzinie, a mediacja”.

Brak możliwości komentowania.