Zapytanie ofertowe nr 1/OPOPP/2022

I. Zamawiający

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej;

82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17/101;

NIP 578 285 44 04

w ramach umowy nr DFS-VI.7211.55.2021 o realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom i osobom im najbliższym zawartej w ramach projektu „Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych”

składa zapytanie ofertowe na  przeprowadzenie ewaluacji w/w projektu.

II. Zakres zadań objętych zapytaniem ofertowym:

Przeprowadzenie czynności ewaluacyjnych zadania mające na celu wykazanie:

 1. czy realizowane zadanie odpowiada na zdiagnozowane potrzeby,
 2. czy osiąga zaplanowane cele, rezultaty i produkty,

Przeprowadzona ewaluacja ma pozwolić na zidentyfikowanie słabych i mocnych stron realizowanego zadania, może sygnalizować pojawiające się problemy oraz ma wspomagać zamawiającego w określeniu stopnia zgodności realizacji zadania z przyjętymi założeniami oferty. Ewaluacja ma równiez dostarczyć wniosków, które będą mogły być wykorzystywane w przyszłości do realizacji zadania.

Minimalny zakres ewaluacji:

 • weryfikacja stopnia realizacji założonych celów i rezultatów,
 • weryfikację 10% losowej próby dokumentów finansowo- księgowych,
 • weryfikację 10% losowej próby wniosków osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób najbliższych, świadków

Ewaluacja obejmuje okres realizacji zadania od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

III. WYMAGANIA OFERTOWE

 1. Cena oferty powinna zawierać cenę  brutto za  całość zadania objętego zapytaniem ofertowym, przy czym:
 2. przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena  brutto winna zawierać wszystkie obciążania z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego płacone od wynagrodzenia przez Wykonawcę i Zamawiającego.
 3. w przypadku osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą cena brutto powinna obejmować podatek od towarów i usług.
 4. Oferta winna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
 5. Oferent winien wskazać jakie metody i narzędzia zostaną użyte przy wykonywaniu ewaluacji.

OFERENT WINIEN ZAPEWNIĆ:

 1. realizację  zadania z należytą starannością i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zawartą umową;
  1. gwarancję ważności oferty przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
  2. dyspozycyjność.

OFERENT WINIEN POSIADAĆ:

 1. niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie ewaluacji projektów ze środków publicznych obejmujące przeprowadzenie minimum 3 ewaluacji innych projektów

OFERENT WINIEN OŚWIADCZYĆ, ŻE:

 1. Zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą.
 2. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez Zamawiającego dla potrzeb postępowania dot. Niniejszego zapytania ofertowego (zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Jest „Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń i informuje, iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą”.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający uwzględni:

 1. spełnienie przez Oferenta wymogów formalnych wskazanych w niniejszym zapytaniu;
 2. doświadczenie i wiedzę oferenta w wykonywaniu ewaluacji projektów realizowanych ze środków publicznych;
 3. cenę brutto usługi.

Oferty należy składać  w siedzibie Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101 lub za pośrednictwem maila : esas_1@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2022r.

FORMULARZ OFERTY MOŻNA UZYSKAĆ KLIKAJĄĆ PLIKI DO POBRANIA, ZA POŚREDNICTWEM ADRESU E-MAIL LUB TEŻ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.

POBIERZ FORMULARZ

Brak możliwości komentowania.