Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 2022-2025r.

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w latach 2022- 2025 nadal będziemy kontynuować działania z zakresu pomocy osobom pokrzywdzonym, osobom im najbliższym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym. Działania na rzecz osób uprawnionych są prowadzone w ośrodku okręgowym w Elblągu, jak również w punktach Lokalnych w Braniewie, Ostródzie, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, Działdowie.

Zakres pomocy udzielanej osobom uprawnionym:

 1. pomocy prawnej,
 2. mediacji,
 3. pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włąda w wystarczającym stopniu językiem polskim,
 4. pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
 5. pomocy psychologicznej,
 6. pomocy psychiatrycznej
 7. doradztwa pierwszego kontaktu,
 8. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub części, w której nie jest refundowany,
 9. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania,
 10. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy ,
 11. pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 12. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 13. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 14. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej,
 15. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
 16. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 17. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 18. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 19. finansowanie kosztów wyjazdu a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b)uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje,
 20. finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych,
 21. finansowanie zakupu urządzeń i wyposażenia,
 22. finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

 Wszelkich informacji udzielamy również  pod nr tel. (55) 642-44-25 w godzinach  9.00- 16.00 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, świadków i osób im najbliższych  finansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Brak możliwości komentowania.