UPRAWNIENIA STRON W MEDIACJI

1.     Możesz poprosić mediatora, aby mediacja odbywała się:

a.          Bezpośrednio - strony spotykają się ze sobą bezpośrednio, w obecności mediatora. Na wspólnych sesjach mediacyjnych razem definiują konflikt i szukają możliwości jego rozwiązania. Każdy z uczestników procesu może poprosić o spotkanie z mediatorem na osobności - spotkanie takie ma charakter poufny i może służyć m.in. przedyskutowaniu kwestii, które zdaniem uczestnika nie powinny być poruszane na spotkaniu ogólnym, bądź odreagowanie emocji, które mogłyby zakłócić przebieg mediacji.

b.          Pośrednio - strony odbywają sesje mediacyjne oddzielnie, każda ze stron spotyka się z mediatorem osobno i nie dochodzi do bezpośredniego spotkania stron konfliktu. Mediator jest w tym wypadku pośrednikiem, przekazując stronom informacje, wzajemne stanowiska oraz propozycje rozwiązań, wypracowane podczas kolejnych rozmów z mediatorem. Taka mediacja trwa dłużej i jest trudniejsza do prowadzenia zarówno dla stron, jak i dla mediatora. Uwaga. Możesz też prosić o zmianę trybu prowadzenia mediacji w jej toku z pośredniej na bezpośrednią i z bezpośredniej na pośrednią.

2.     Możesz zawsze zrezygnować z udziału w postępowaniu mediacyjnym bez podawania przyczyny, powiadamiając o swojej rezygnacji z udziału w postępowaniu mediacyjnym któregoś z mediatorów prowadzących sprawę (ustnie lub pisemnie) lub osobę odbierającą pisma i telefony w danym ośrodku

mediacyjnym.

3.     Możesz zawsze zrezygnować z osoby mediatora bez podawania przyczyny
i możesz żądać, aby twoją sprawę poprowadził inny mediator
.

     Zmiana ta następuje w przypadku zgody wszystkich osób, będących stronami  postępowania.

a.          W przypadku, gdy strony zdecydują się na zmianę mediatora, ale zgadzają się, aby sprawę prowadził mediator z danego stowarzyszenia mediatorów, wystarczy, aby powiadomiły o potrzebie zmiany osobę kierującą ośrodkiem mediacyjnym (ustanie lub pisemnie).

b.    W przypadku, gdy strony zdecydują się na zmianę mediatora, który nie jest zrzeszony
w żadnej organizacji mediatorów (otrzymał Waszą sprawę bezpośrednio, na swoje nazwisko i wskazany przez siebie adres) lub zdecydują się na zmianę instytucji prowadzącej mediację (uznając, że dane stowarzyszenie z założenia nie jest do tego odpowiednie np. nie dysponuje odpowiednimi do prowadzenia mediacji pomieszczeniami), należy powiadomić o tym fakcie organ kierujący (Policję, Prokuraturę, Sąd), najlepiej pisemnie, zaznaczając wyraźnie, że strony chcą wziąć udział w mediacji, ale prowadzonej przez inną osobę czy przez inną organizację.