TABELA OPŁAT MEDIACYJNYCH

 rozpatrywanych

w Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

 

 Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji. Ciężar zapłaty wynagrodzenia i zwrotu wydatków obciąża strony w przypadku skierowania sprawy do mediacji przez strony.

 

 

ZAKRES SPRAW

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Osoby fizyczne,

sprawy osobiste

Osoby prawne, podmioty gospodarcze

Opłata kancelaryjna – dla wszystkich spraw

35 zł – od każdej ze stron

 

Opłata mediacyjna w sprawach o prawa majątkowewartość majątku ustalona

1 % wartości sporu nie mniej niż
100 zł

Opłata mediacyjna w sprawach o prawa majątkowe – wartość majątku nie jest ustalona

Koszty tak jak opłaty mediacyjne

 

Opłata mediacyjna (spotkanie z każdą  stroną osobno 60 zł,  razem po 30 zł)

Spotkanie wstępne

60 zł

Wstępna

analiza

100 zł

Każda sesja mediacyjna godzinna

75 zł

 

150 zł

Każda sesja mediacyjna dwugodzinna

150 zł

 

250 zł

 

1.         Opłata mediacyjna uiszczana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Elbląskiego     Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej nr 62 1020 1752 0000 0902 0057 0705

           lub bezpośrednio w sekretariacie Centrum.

2.         Każda ze stron postępowania mediacyjnego jest zobowiązana wpłacić opłatę kancelaryjną określoną w tabeli.

3.        Strony są zobowiązane solidarnie wpłacić przed rozpoczęciem każdej sesji mediacyjnej opłatę mediacyjną z której pokrywane jest wynagrodzenie mediatora.

4.       Opłatę mediacyjną może w całości uiścić strona występująca z wnioskiem o mediację.

5.         Mediator w wyjątkowych sytuacjach może pobrać opłatę za sesję mediacyjną i wpłacić na rachunek Centrum po pokwitowaniu przyjętej kwoty stronie(om).

 

Wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wszczętego na podstawie skierowania przez sąd regulują następujące akty prawne:

1.   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003r. w sprawie wysokości
 i
     sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. nr 108, poz. 1026 z dnia 26.06.2003r.).

1.        Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.11.2005r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. nr 239, poz. 2018 z dnia 7.12.2005r.).