KORZYŚCI Z MEDIACJI

-------------------------------------------------------------------------------------------

·     W mediacji uczestniczą tylko strony i mediator,

·     postępowanie mediacyjne jest szybsze. Nie ma skomplikowanego postępowania dowodowego. Strony współdecydują o terminach kolejnych spotkań,

·     spór pozostaje w rękach stron, nie zaś w gestii prawników walczących na argumenty prawne. Strony same negocjują w zakresie składanych propozycji prowadząc dialog,

·     możliwość poprawy relacji – rozmawiając strony dają sobie szansę wzajemnego zrozumienia motywów działania,

·     koncentracja na interesach i potrzebach stron – strony skupiają się na rzeczywistych oczekiwaniach, nie na terminach i dowodach,

·     niskie koszty,

·     możliwość uzyskania ugody zatwierdzonej przez sąd bez skomplikowanego postępowania sądowego,

·     mediacja nie zamyka drogi sądowej.

·      Stronom przysługuje prawo dobrowolnego wyboru mediatora z zastrzeżeniem, że obie  wyrażają zgodę na jego pomoc. Kiedy do mediacji kieruje sąd, to on może wyznaczyć mediatora.

 

·    Mediacja jest poufna, wszystko pozostaje między stronami. Mediator zachowuje tajemnicę nie zdradzając przebiegu postępowania mediacyjnego.

 

·     Udział stron w mediacji jest dobrowolny. Każda ze stron ma prawo odstąpić od mediacji bez żadnych konsekwencji.

 

·      Postępowanie mediacyjne umożliwia stronom wypracowanie porozumienia w ciągu
30 dni (tyle czasu przeznacza na nie sąd, chyba, że strony poproszą sąd o wydłużenie tego okresu). Zatem dzięki mediacji rozwiązanie sprawy może nastąpić już w ciągu
4 tygodni, a nie miesięcy czy lat.

 

·     Podczas mediacji strony zachowują prawo do decydowania o jej wyniku. Żadna decyzja nie może być podjęta bez zgody stron. Strony zachowują kontrolę i władzę zarówno nad samym procesem mediacji jak i treścią ugody czy porozumienia.

 

·       Mediator nie może być świadkiem faktów, o których dowiedział się w związku
z prowadzeniem mediacji chyba, że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. Ma to znaczenie dla sporów obejmujących np. tajemnicę firmy, sprawy rodzinne itp.

 

·      Wspólne wypracowanie ugody daje również stronom konfliktu większą satysfakcję osobistą, psychologiczną, rokując na przyszłość lepszą, jakość kontaktów, jeśli
z przyczyn rodzinnych czy biznesowych będą niezbędne.

 

·     Jest to sposób dla stron uzyskania dostępu do szybkiej, taniej ochrony prawnej.