Jak skierować sprawę do mediacji?

 

Jeżeli jeszcze nie skierowałeś sprawy do sądu powinieneś:

·      udać się do najbliższego ośrodka mediacji w miejscu twego zamieszkania.

·       W Elblągu mediacje prowadzi Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej – patrz kontakt.

·      Złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Ośrodki mediacyjne mają gotowe formularze, w których wskazujesz strony mediacji (dane kontaktowe), przedmiot mediacji,

·       Wybrać mediatora z listy stałych mediatorów.

Jeżeli twoją sprawą już zajął się sąd powinieneś:

·      Wystąpić z wnioskiem do sądu o skierowanie sprawy do mediacji.

·      Nie musisz wskazywać mediatora, ale musisz zaakceptować mediatora wskazanego przez sąd w postanowieniu lub wybrać innego.

Pamiętaj!

Sąd może z własnej inicjatywy skierować strony do mediacji aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę.

Po zamknięciu tego posiedzenia sąd może skierować strony do mediacji tylko na ich zgodny wniosek. Sąd może skierować strony do mediacji tylko raz w toku postępowania. Postanowienie w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Mediacja nie odbędzie się, jeśli w terminie tygodnia od daty doręczenia stronie postanowienia nie wyraziła ona zgody na mediację.

 

Skierowałeś sprawę do mediacji i co dalej?

 

Niezależnie od tego, czy wystąpiłeś o mediację bezpośrednio z wnioskiem do ośrodka mediacyjnego, czy też sprawę do mediacji skierował sąd procedura jest taka sama:

1. Sprawa trafia do wybranego mediatora, który niezwłocznie:

·       kontaktuje się ze stronami mediacji,

·       odbiera od nich zgodę na udział w mediacji i oświadczenie o akceptacji mediatora,

·       informuje strony o zasadach mediacji i obowiązującym w tym zakresie prawie,

·       ustala również ze stronami sposób prowadzenia mediacji:

- pośredni -mediator spotyka się ze stronami osobno;

- bezpośredni – spotkania wspólne twarzą w twarz.

·     zawiera ze stronami umowę o mediację.

Mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko w szczególnych przypadkach

np. gdy okaże się, że zna którąś ze stron.

2.  Spotkanie wspólne stron i mediatora. Tutaj następuje:

·      otwierająca wypowiedź mediatora – tzw. „monolog mediatora” (przedstawienie się, ustalenie procedur i zasad obowiązujących w czasie postępowania, wyjaśnienie roli mediatora, w razie potrzeby idei mediacji, wskazanie znaczenia ugody zawartej
w postępowaniu mediacyjnym),

·      otwierające wypowiedzi stron (określenie faktów, interesów i żądań),

 

3. Negocjacje (przegląd interesów, wymyślanie opcji, ocena opcji, wybór i modyfikacja opcji) – strony przy pomocy mediatora negocjują przedstawiane wcześniej propozycje,

 

4. Spotkania na osobności – służą do przekazania mediatorowi informacji, które strona chce zachować w tajemnicy, ale są one istotne dla mediatora w zakresie pomocy przy poszukiwaniu realnych propozycji ugody. Na każdym etapie mediacji strony mogą prosić o spotkania na osobności.

 

5. Poszukiwanie i wybór rozwiązań – zawężenie obszaru propozycji i dostosowanie szczegółów do treści przyszłej ugody, sprawdzanie realności propozycji i zgodności z prawem.

 

6.  Zawarcie ugody – spisanie dokumentu i podpisanie go przez strony.

 

Zawarłem ugodę mediacyjną i co dalej?

Jeżeli sprawę do mediacji skierował sąd mediator niezwłocznie po przeprowadzeniu mediacji składa sprawozdanie/protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.

Protokół powinien zawierać dane i adresy stron, czas i miejsce przeprowadzenia mediacji, dane i adres mediatora, a także wynik mediacji.

Jeżeli strony wystąpiły z wnioskiem o mediację bezpośrednio do ośrodka mediacyjnego również otrzymują protokół z mediacji wraz z ugodą i mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie.

Pamiętaj!

Kierując strony do mediacji sąd wyznacza czas jej trwania na okres do miesiąca. Na zgodny wniosek stron termin ten może ulec wydłużeniu.

 

 „UGODA ZAWARTA PRZED MEDIATOREM

MA PO JEJ ZATWIERDZENIU PRZEZ SĄD

 MOC PRAWNĄ UGODY ZAWARTEJ PRZED SĄDEM”

(art.18315 kodeksu postępowania cywilnego)

 

Pamiętaj!

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji (np. w sprawie o alimenty), sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

 

Kiedy sąd nie zatwierdzi ugody?

Sąd odmówi nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem w całości lub w części, jeżeli ugoda:

·       jest sprzeczna z prawem,

·       jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,

·       zmierza do obejścia prawa,

·       jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności

 

A co się dzieje, gdy do zawarcia ugody nie doszło?

Nie dzieje się nic. Jeśli sprawę do mediacji skierował sąd jej rozstrzygnięcie pozostaje
w jego gestii.

Jeżeli sam kierowałeś sprawę do mediacji i niestety nie udało się wypracować ugody masz prawo wystąpić w każdej chwili ze swoim roszczeniem na drogę sądową.